II Kongres Dydaktyki Polonistycznej
Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie.
Powszechność i elitarność polonistyki

Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
zaprasza do udziału w

II Kongresie Dydaktyki Polonistycznej

Katowice, 18-21 listopada 2015 roku

W czasie I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zorganizowanego w Krakowie w listopadzie 2013 roku, wskazano na złożoność problematyki współczesnej edukacji humanistycznej, zarysowano kierunki działań dydaktycznych i penetracji badawczych; zainspirowano również do podejmowania refleksji teoretycznej i dyskusji przedstawicieli różnych środowisk nad potrzebami i oczekiwaniami uczniów, nauczycieli, rodziców, pracodawców.

Nawiązując do zgłoszonego podczas I Kongresu postulatu organizowania cyklicznych spotkań - integrujących akademickie ośrodki polonistyczne ze środowiskiem nauczycieli, z przedstawicielami instytucji kulturalno-oświatowych i twórcami kultury - organizatorzy II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej proponują, by w centrum uwagi jego uczestników znalazły się problemy edukacji humanistycznej, aksjologicznej i estetycznej w kontekście przemian społeczno-cywilizacyjno-kulturowych oraz dialogu rozumianego jako nadrzędna kategoria (po)rozumienia we współczesnym świecie.

Efektem spotkania będzie publikacja naukowa kierowana nie tylko do środowisk akademickich, ale również do nauczycieli praktyków.

Podjęcie tych kwestii jest w naszym odczuciu uzasadnione nadrzędnymi celami nauczania i wychowania stawianymi przed współczesną szkołą, potrzebami zmieniającej się rzeczywistości (m.in. rysującej się dominacji kultury technologicznej nad kulturą humanistyczną).


Organizatorzy II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej proponują uczestnikom, by przygotowywane wystąpienia uwzględniały następujące obszary tematyczne:

  1. Dialog między domem, szkołą i uniwersytetem - rola rodziców, polonistów szkolnych i akademickich w tworzeniu przestrzeni tego dialogu, w wypracowywaniu różnych form współdziałania.
  2. Edukacja polonistyczna reemigrantów (sposoby skutecznego kształcenia kulturowo-językowego uczniów powracających do kraju z emigracji).
  3. Priorytety edukacji polonistycznej w świecie (po)nowoczesnym (komunikacja integrująca, dialog w przestrzeni: szkoła-uniwersytet-pracodawca; uczeń-student-pracownik).
  4. Odkrywanie i umacnianie relacji miedzy szkolnymi przedmiotami humanistycznymi i matematycznymi oraz między naukami humanistycznymi i ścisłymi na uniwersytecie (logos jako kategoria jednocząca różne dyscypliny wiedzy).
  5. Analiza i interpretacja tekstów literackich i innych teksów kultury jako inspiracja do budowania dialogu, jako przygotowanie ucznia do udziału w życiu społeczno-kulturalnym, do bycia człowiekiem.
  6. Przekład na szkolną dydaktykę nowoczesnych metodologii badania literatury, wspierających budowanie spójnego i aktualnego obrazu świata.
  7. Przekraczanie granic "tradycyjnej" polonistyki szkolnej (świat mediów elektronicznych, (nie)obecne w szkole technologie i dziedziny sztuki).


Szczegóły dotyczące zgłoszeń, wystąpień oraz opłat znajdą Państwo na stronie II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej: kongresdydaktykipolonistycznej.us.edu.pl.

Komitet organizacyjno-programowy
Prof. dr hab. Ewa Jaskółowa
Dr hab. prof. UŚ Bernadeta Niesporek-Szamburska
Dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch
Dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor
Dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak
Prof. UŚ dr hab. Maciej Tramer
Dr Piotr Bogalecki

Sekretarze:
Dr Karolina Jędrych
Mgr Emilia Czarnota
Mgr Diana Jagodzińskak

Kontakt: kongresdydaktyki2015@gmail.com© Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
wykonanie strony i hosting: sza-sza